Häädemeeste vallas Orajõe külas Männi maaüksuse detailplaneering

 

Vastavalt Häädemeeste Vallavalitsuse 08. juuni 2010. a korraldusele nr 165. on Häädemeeste vallas Orajõe külas asuva Männi kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgid järgmised:

  • krundi hoonestusala piiritlemine;

  • krundi ehitusõiguse määramine (sh krundi kasutamise sihtotstarvete määramine);

  • hoonete olulisemate arhitektuurinõuete ning rajatiste ehitus- ja kujundusnõuete

    seadmine;

  • tehnovõrkude lahendamine, liikluskorralduse määramine, juurdepääsuteede

    lahendamine;

  • haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;

  • keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, servituutide vajaduse määramine. 

 

Lisatud failid: